Basiscore/renew domain

تمدید دامنه

دامنه مجاز به تمدید است.

توجه: در انتخاب مدت زمان تمدید دقت کنید، پس از تمدید، تغییر این زمان امکانپذیر نمی‌باشد.

شما می‌بایست قبل از اقدام به تمدید، موافقتنامه تمدید دامنه را مطالعه و قبول نمایید.

ارسال این صفحه به منزله امضای موافقتنامه ثبت دامنه از طرف متقاضی ثبت و قبول ضمایم آن به شرح زیر می‌باشد:

ضمیمه 1- مقررات شکلی ثبت دامنه

ضمیمه 2- دستورالعمل کیست (WHOIS)

ضمیمه 3- هزینه ثبت

ضمیمه 4- دستور العمل تمدید دامنه

ضمیمه 5- توافقنامه حل اختلاف

ضمیمه 6- شیوه نامه حل اختلاف

ضمیمه 7- مراجع حل اختلاف

متقاضی با امضای موافقتنامه ثبت و قبول مفاد مندرج در ضمائم آن به ویژه قبول می‌کند که:

تمام اطلاعات موجود در شناسه کاربری صحیح و به روز است.

ثبت دامنه با سوء نیت نبوده و تا آنجا که ثبت کننده اطلاع دارد، اشخاص ثالث حقی بر این نام ندارند.

چنانچه هر یک از اطلاعات تکمیل شده در شناسه کاربری نادرست یا غیر دقیق بوده یا به روزرسانی نشود، طبق بند ۶-۴ موافقتنامه ثبت دامنه، امتیاز دامنه لغو می‌گردد.

موافقتنامه ثبت و تمامی ضمايم آن دارای دو متن فارسی و انگلیسی هستند. در صورت اختلاف در مفاد متن، متن انگلیسی معتبر است.

چنانچه شخص ثالث مدعی وجود حق بر دامنه ثبت شده توسط متقاضی باشد حق مراجعه به مرجع حل اختلاف و اقامه دعوا طبق توافقنامه حل اختلاف را دارد.


آیا این توافق‌نامه را قبول دارید؟